Avtalevilkår

 

ALMINNELIGE VILKÅR
Takk for at du/dere valgte Tytte.no som platform til deres produkter (heretter kalt “Tytte.no”). Når du som Selger kjøper våre tjenester, godtar du våre vilkår.
Les disse vilkårene nøye, da de inneholder viktig informasjon om dine rettigheter og plikter som Selger. Definisjoner i vilkårene er nærmere definert i pkt. 13.

WooLive Nygård leverer en platform selgere kan legge ut produkter på (heretter kalt “Tjenesten”). Du får instruksjoner om tilgang til det ferdige produktet via epost, telefon, eller sms.

Disse vilkårene for bruk (heretter kalt “Avtalen”) gjelder for platformen levert av WooLive Nygård.

Hvis du ikke er enig med alle vilkårene i denne avtalen eller ikke har nødvendig autorisasjon fra selskapet du representerer, kan du ikke få tilgang til eller bruke noen av Tjenesten(e).

 1. GENERELT

Disse alminnelige vilkårene gjelder slik de til enhver tid er i forholdet mellom Leverandøren og Selger. Med Selger forstås alle fysiske så vel juridiske personer (selskaper) som kjøper Tjenesten(e), eller Produkter utviklet eller levert av Leverandøren.

Betingelser som er særskilt avtalt skriftlig mellom Leverandøren og Selger, går foran disse  vilkårene. Endringer i vilkår trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Leverandørens’ hjemmeside. Selger vil få varsel om endringer.

 1. LEVERANSEN AV TJENESTEN(E) OG PRODUKTER

Tilbud til Selger fra Leverandøren er bindende i 14 dager fra tilbudets dato. Avtalen er bindende for Selger og trer i kraft ( “Avtaledato”) enten det tidligste av (i) datoen Selger godtar denne avtalen ved å klikke på en «Jeg godtar» knapp, eller (ii) på annen måte vise at en godtar Avtalen (blant annet gjennom aksept av et tilbud eller ved innsending av bestillingsskjema), eller (iii) ved bestilling via Tytte.no eller gjennom kontrollpanelet, eller annen kontakt med Leverandøren, anses bindende Avtaledato fra den dato Leverandøren har akseptert bestillingen fra Selger.  Leverandøren har rett til å avslå enhver bestilling uten nærmere begrunnelse.

Leverandøren forplikter seg til å levere den eller de Tjenesten(e) og Produkter som følger av Avtalen. Det er Selgers ansvar å ha tilstrekkelig oppdatert nettleser, internettlinje og for øvrig tilfredsstillende software og hardware for mottak av Tjenesten(e).

Leverandøren tar backup av data for Selger etter levert produkt/tjeneste.

Support, herunder veiledning og feilsøking av generelle problemer som oppstår, er i utgangspunktet leverandør sitt ansvar.

Slike tjenester faktureres i henhold til gjeldende priser, jf. prisliste. Det samme gjelder for konfigurering/arbeid/feilsøking som utføres på forespørsel fra Selger.

Ved feil som skyldes Leverandøren skal Leverandøren innenfor normale åpningstider (hverdager 08:00-16:00) normalt ha startet feilretting senest innen noen timer etter at feilen er registrert. Feil eller problemer som oppstår utenfor normale åpningstider meldes inn på mail@tytte.no, og slik feilsøking/retting faktureres ikke.

Feilsøking eller utbedring av avvik som skyldes forhold hos Selger eller tredjepart, faktureres etter medgått tid etter gjeldende priser.
Feilsøking på integrasjoner mot tredjepart er ikke en del av avtalen, men kan utføres etter nærmere avtale fakturert etter gjeldende priser.

Leverandøren har  rett til å nekte utlevering av opplysninger om Selgerforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner hos Selger, eller foreta endringer av Avtalen eller opplysninger om Selgerforholdet på bakgrunn av henvendelse fra personer som ikke er angitt som kontaktperson hos Selger.

PRISER

Gjeldende priser  fremgår til enhver tid av Leverandørens’ nettsider eller særskilt avtale inngått skriftlig med Selger. Andre priser på Tjenesten(e) og Produkter fås ved henvendelse. Priser oppgis eksklusiv merverdiavgift om ikke annet er avtalt.
Leverandøren kan til enhver tid endre prisene, Pris avtalt ved allerede kjøp av tjeneste blir ikke endret.

AVTALEPERIODE

Avtaleperiode og fornyelse
Tjenesten(e)  inngås med en avtaleperiode (“Avtaleperioden”) i henhold til Selgers’ valg ved bestilling, og betales med forskudd for hele Avtaleperioden. Selger kan velge mellom månedlig eller årlig avtaleperiode. Avtaleperioden løper fra og med Avtaledato. Alternative Avtaleperioder, pris per måned for Tjenesten(e) og betalingsmetode er angitt på nettsiden Tytte.no. Tjenesten(e) forlenges deretter automatisk for en ny Avtaleperiode i henhold til Selgers valg ved bestilling, eller endringer gjennomført i kontrollpanelet. Der det foreligger avtale om prosentvis provisjon av salgsbeløp av produkter Selger selger, vil dette være betegnet som løpende avtale, og har ikke en oppsigelsesdato.

Endring
Ved endring i Tjenesten(e), vil prisene for disse Tjenesten(e) bli fakturert i henhold til det som er angitt i bestillingsbekreftelsen.

OPPSIGELSE

Oppsigelse fra Selger
Selger skal sende oppsigelse via epost eller kontaktskjema, eller via egen knapp på Selger’s kontrollpanel. Oppsigelse anses som gyldig og registrert når Selger har mottatt en bekreftelse på dette fra Leverandøren, etter at Selger har registrert oppsigelsen via epost eller kontaktskjema. 

Oppsigelse fra Leverandøren
Oppsigelse fra Leverandøren skal skje skriftlig ved brev eller e-post til Selger, og skal være Selger i hende snarest.

Oppsigelse av Tjenesten(e) med Avtaleperiode 1 måneder
Oppsigelsen kan leveres til Leverandøren når som helst i løpet av Avtaleperioden. Det vil alltid legges til én kalendermåned på gjeldende avtaleperiode før oppsigelsen trer i kraft.

Oppsigelse etter inaktivitet Det vil foreligge en automatisk oppsigelse og sletting av kontoer som ikke har vært aktiv på 1 år.

FAKTURERING OG BETALING

Om ikke Selger har betalt for produktet/tjenesten ved bestilling, men heller valgt å motta faktura, vil Selger motta faktura for Tjenesten(e)/Produkt(ene) fortløpende ved bestilling av nevnt(e) tjeneste(r) og/eller produkt(er). Faktura ligger i “Min konto” til Selger og sendes også til e-postadressen Selger har oppgitt ved bestilling, eller i “Min konto”. 

Selger godtar at Leverandøren kan utføre kontroller av identitet , kredittverdighet og bakgrunn til Selger og evt kontaktperson ved å kontakte og konsultere relevante registre og myndigheter.
Leverandøren kan kreve forskuddsbetaling for Tjenesten(e).

Ved manglende eller forsinket betaling herunder manglende dekning, ugyldig betalingskort etc. vil Leverandøren sende purring til e-posten Selger har oppgitt.
Leverandør forbeholder seg også retten til å beregne renter fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente iht. lov om renter ved forsinket betaling m.m. Ved manglende betaling kan tjenesten bli stengt inntil betaling er registrert i leverandør sitt system.

 1. SELGERS FORPLIKTELSER

Bare Selger er ansvarlig for all bruk av Tjenestene, inkludert Brukerhandlinger og Brukeradministrasjon, og tilgang til eller integreringer av tredjeparter eller applikasjoner. Bare Selger er ansvarlig for innholdet og lovligheten av Dataene, og skal ikke overføre eller behandle skadelig kode, data eller lignende til eller med Tjenestene, eller bruke Tjenestene til ulovlige eller skadelige formål.

Selger plikter å handle i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk og utenlandsk lovverk i forbindelse med Avtalen, herunder ved bruk av det området som Selger blir tildelt på Leverandørens server eller serverleverandør der dette er avtalt. Herunder plikter Selger ikke å gjøre viderebruk, kopiering eller annen rettsstridig bruk av nevnte tjenester/materiale mv. tilhørende Leverandøren. Selger har opp mot Leverandøren et eneansvar for all den informasjonen som formidles og publiseres via Tjenesten(e) levert av Leverandøren. Selger plikter å sikre at bruken av Tjenesten(e) ikke strider mot gjeldende norsk og utenlandsk lovverk eller krenker immaterielle rettigheter og andre eierrettigheter.

Materiale/produkter som kan oppfattes som uetisk, støtende, kontroversielt eller kan anses som i strid med norsk eller utenlandsk lov er heller ikke tillatt.  Brudd på forannevnte plikter anses som mislighold og Leverandøren kan etter en intern og selvstendig vurdering fjerne slik informasjon umiddelbart uten samtykke fra Selger.

Selger forplikter seg til å holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Leverandøren som har sammenheng med Selgers opptreden herunder det materiale som Selger, eller Selgers brukere, har formidlet gjennom Leverandøren sine tjenester. Ved mistanke om datainnbrudd eller om Selger mistenkes for å utnytte sikkerhetshull eller tilegne seg tjenester som ikke er inkludert i løsningen, vil avtalen kunne sies opp med umiddelbar virkning.

På det tildelte området på Leverandørens server plikter Selger å oppgi følgende informasjon: selskapets navn, organisasjonsnummer, postadresse, kontaktperson, e-post og telefonnummer. Eventuelle endringer i denne informasjonen skal oppdateres straks på området. Endringer skal også meldes Leverandøren.

Selger forplikter seg til ikke å foreta utsendelse av mer eller mindre likelydende e-poster, herunder ”spam”, til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger. Ved bruk av e-postlister plikter Selger på verifiserbar måte å lagre e-postmottakerens samtykke til å motta e-poster som nevnt i dette avsnitt. E-postlisten med tilhørende samtykke skal gjøres tilgjengelig for Leverandør på forespørsel.
Leverandøren forbeholder seg i ethvert tilfelle retten til å stenge Tjenesten(e) som skaper uforholdsmessig høy belastning eller andre problemer f.eks. fare for svindel, materiale som vurderes som støtende, uetisk, kontroversielt eller kan kan anses som i strid med norsk lov.

Selger forplikter seg også å inngå de underavtaler med Partnere til Leverandøren for Tjenesten(e) om dette kreves. Dette fremkommer ved bestilling av en ny Tjeneste.

 1. MISLIGHOLD FRA SELGERS SIDE

Leverandøren har rett til å bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning dersom Selger bryter Avtalen, eller det som for øvrig er avtalt med Selger.
I tillegg kan Leverandøren terminere avtalen umiddelbart med Selger om:

 • Selger er insolvent;
 • Det foreligger mistanke om svindel fra Selgers side;
 • Leverandøren får opplysninger som tilsier at Selger har vært mistenkt for svindel eller dømt for svindel tidligere.

Ved opphør av Avtalen vil Selgers data på Leverandørens server(e) bli slettet. Som alternativ til å bringe Avtalen til opphør etter dette punkt, kan Leverandøren velge å innføre bruks- eller leveringsbegrensninger  til misligholdet eventuelt er rettet opp. Ved Selgers mislighold har Leverandøren ubegrenset adgang til Selgers Tjenester.

Om Selger ikke betaler utestående faktura innen forfall har Leverandøren rett til å stenge Tjenesten(e) og bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning. Ved manglende trekk fra betalingskort ved månedlig Avtaleperiode forbeholder Leverandøren seg retten til å overføre Selger til årlig Avtaleperiode (12 måneder) og sende  faktura per epost, etter å ha purret og prøvd å trekke avtalt beløp i 30 dager. Dette gjelder dog ikke ved provisjonsavtale.

Leverandøren kan beslutte å åpne Tjenesten(e) mot et gebyr på 750,- eks mva. Hvis Avtalen opphører på grunn av Selgers mislighold, har Leverandøren rett til å kreve erstatning for ethvert direkte og indirekte tap Leverandøren måtte lide, og alle omkostninger som pådras i anledning Selgers mislighold.

 1. LEVERANDØRENS MISLIGHOLD OG ANSVAR

Dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan Selger heve Avtalen. Heving kan likevel først skje 14 dager etter at varsel om heving er mottatt, og det påpekte mislighold ikke har opphørt innen slik frist. Eventuelle reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold etter Selger oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister Selger adgangen til å gjøre misligholdet gjeldende.

Leverandøren har ikke ansvar for Selgers direkte eller indirekte tap som følge av bortfall eller redusert produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet tap på grunn av feil, avvik, forsinkelser, avbrudd, nedetid, manglende tilgjengelighet/service, manglende backup eller lignende omstendigheter eller hendelser. Dette gjelder for Tjenesten(e) levert av Leverandøren, herunder drift, tilpasninger, rådgivning, utvikling mv. Selger er i alle tilfeller inneforstått med at avbrudd, forsinkelser, programfeil og lignende hindre som følge av generelle feil med internett eller internettilgangen ikke utgjør feil i Tjenesten(e). Selger aksepterer at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon, stengning, support eller utviklingsarbeid som er utført av Leverandøren. Leverandøren kan videre ikke holdes ansvarlig dersom brukere av internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Selgers dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt e.l.. Et eventuelt erstatningsansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til siste innbetalte vederlag fra Selger.

Dersom force majeure mv. gjør at forpliktelsene etter avtalen ikke kan oppfylles helt eller delvis, suspenderes Leverandørens plikt i den utstrekning forholdet er relevant for den tid forholdet varer. Selger kan ikke under noen omstendighet kreve erstatning for tap som følge av force majeure.

 1. DATABEHANDLING

Leverandøren er forpliktet til å sikre at Tjenestene er i samsvar med gjeldende datavernlover og -forskrifter, denne Avtalen, og Personvernerklæringen.

Personvernerklæring
Transparens og ansvarlighet er viktig for Leverandøren. Vår personvernerklæring gir detaljer om hvordan Leverandøren behandler Selgerdata i Tjenestene. Personvernerklæringen gir også til enhver tid oppdatert informasjon om våre Tjenester, som plasseringen av våre datasentre og hvilke underleverandører vi bruker. Personvernerklæringen er tilgjengelig på Tytte.no/personvernerklæring

Selgerdata
Selger er Databehandlingsansvarlig for Selgerdata, og samtykker i og/eller garanterer, alt ettersom, at:
a) Selger instruerer herved Leverandøren å behandle Selgerdata kun på vegne av Selger, og kun med henblikk på og i den grad det er nødvendig for å levere Tjenesten på en sikker og profesjonell måte, i samsvar med og for å oppfylle denne Avtalen og gjeldende datavernlov;
b) Selger er eieren av eller har på annen måte rett til å overføre Selgerdata, inkludert persondata, til Tjenestene for behandling, og at Selger har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av slike Data, inkludert bruken av dem;
c) Databehandlingen, der det er aktuelt, er varslet til de aktuelle tilsynsmyndighetene og/eller Datapersonen, og at databehandlingen ikke utgjør brudd på gjeldende lovbestemmelser;
d) Det er Selgers plikt som Databehandlingsansvarlig å varsle, i den grad det er påkrevd av gjeldende lov, gjeldende tilsynsmyndigheter og/eller Dataperson ved mislighold av persondata;
e) Leverandøren har gitt tilstrekkelig og tilfredsstillende informasjon vedrørende sikkerhetstiltakene;
f) Selger skal dokumentere typene og kategoriene av persondata den behandler i henhold til eventuelle krav fra gjeldende datavernlover. Dette gjelder spesielt når Tjenestene brukes av Selger på en slik måte som Leverandøren ikke har kontroll over (for eksempel når systemet er konfigurert av Selger), eller når Leverandøren ellers ikke har den nødvendige tilgangen (på grunn av tekniske begrensninger, taushetsplikt, o.l.);
g) Selger gir Leverandøren rett til å bruke Bruksdata som eies av Selger  som til de formål som beskrevet i personvernerklæringen, Tytte.no/personvernerklæring. Bruksdata er enkelte data som genereres av bruken av Tjenesten som Leverandøren kan bruke til å beskytte Selgerdata og Tjenestene, levere, utvikle og opprettholde Tjenesten og relaterte Produkter og tjenester som spesifisert under.

9.2.2. Leverandøren er Databehandler for Selgerdata, og samtykker i og/eller garanterer, alt ettersom:
a) at Leverandøren har implementert de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene for å beskytte dataene mot tap og uautorisert behandling, sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av Selgerdataene. I tillegg at disse tiltakene utgjør en hensiktsmessig sikkerhetsnivå for den risikoen som er forbundet med behandlingen, med hensyn til moderne teknologi og implementeringskostnaden;
b) at Leverandøren skal informere Selger uten opphold etter å ha blitt gjort oppmerksom på mislighold med rimelig grad av sikkerhet;
c) at Leverandøren skal, når de er gjort oppmerksom på det, varsle Selger uten ubehørig opphold om alle instruksjoner eller annen databehandlingsaktivitet hos Selger som etter Leverandørens’ oppfatning bryter gjeldende lov eller andre datavernbestemmelser;
d) at Leverandøren, innenfor sine forpliktelser som Databehandler under gjeldende datavernlov, bistår Selger i sin rolle som Databehandlingsansvarlig, med behørige tekniske og organisatoriske tiltak, så langt det er mulig og med hensynstagen til beskaffenheten av behandlingen og informasjonen som er tilgjengelig for Leverandøren. Videre, at Leverandøren bistår Selger i å besvare forespørsler om utøving av datapersonens rettigheter, og gi informasjon som er nødvendig for å vise samsvar med gjeldende datavernlov. Leverandøren forbeholder seg retten til å ta sine standardsatser for slik assistanse;
e) at når Leverandørens’ juridiske grunnlag for behandling av Selgerdata utløper, uansett årsak, for eksempel avslutning av Selgerforholdet, skal Leverandøren slette dem fra systemene;
f) at Leverandøren ikke har grunn til å tro at lovgivningen som er gjeldende for Leverandøren forhindrer at Leverandøren oppfyller instruksjonene fra Selger;
g) at Leverandøren umiddelbart skal varsle Selger om enhver forespørsel om formidling av data som er mottatt direkte fra en Dataperson, og fra statlige myndigheter, med mindre slik varsling er forbudt ved lov. Leverandøren vil ikke respondere på slike forespørsler med mindre Selger har autorisert det. Leverandøren vil bare formidle Selgerdata til statlige myndigheter i forbindelse med overholdelse av juridisk bindende forespørsler, som en rettsordre eller stevning;
h) at Leverandøren ikke vil publisere noen kommentar, uttalelse eller lignende som er gitt av en Selger eller Bruker uten forhåndsgodkjenning.

9.3. Underleverandører
9.3.1. Leverandøren kan benytte  tredjeparts-underleverandører for leveransen og utviklingen av Tjenestene, inkludert behandling av Persondata, og/eller bruksdata. Leverandøren vil alltid inngå i en databehandlingsavtale med underleverandører for å oppfylle forpliktelsene som fremgår her.

9.3.2. Hvis underleverandørene befinner seg utenfor EU, samtykker Partene i at Leverandøren er autorisert til å sikre juridiske grunnlag for overføringen av Persondata utenfor EU på vegne av Selger som benytter behørige juridiske mekanismer, som EU-modellkontrakter. Selger autoriserer  Leverandøren til å inngå i en slik juridisk mekanisme på vegne av Selger. En til enhver tid oppdatert liste med underleverandører er tilgjengelig i Personvernerklæringen.

9.3.3 Selger kan ha innvendinger mot bruken av en underleverandør på rimelig grunnlag, men på grunn av beskaffenheten av Tjenestene som standardiserte nett-tjenester, vil Selger kanskje ikke kunne reservere seg mot bruken av underleverandører. I så fall kan Selger avvikle Selgerforholdet i samsvar med pkt. 4.3.

 1. TAUSHETSPLIKT MV.

Leverandøren og Selger har taushetsplikt om ethvert forhold av konfidensiell art. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, opplysninger om tekniske forhold, rutiner og forhold knyttet til den annen parts drift, priser mv. Partene plikter å sørge for at slik informasjon ikke gjøres kjent for andre.

 1. OVERDRAGELSE

Selger har ikke rett til å overføre eller fremleie Avtalen eller Tjenesten(e) som springer ut av denne uten samtykke fra Leverandøren.
Leverandøren kan overføre Avtalen til annen juridisk enhet uten samtykke fra Selger.

 1. LOVVALG OG TVISTER

Forholdet mellom Leverandøren og Selger reguleres av Norsk rett. Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom disse ikke fører frem skal tvisten løses av norske ordinære domstoler med Finnmark som verneting.

 1. DEFINISJONER

 

Tjenesten(e)

Tjenesten(e) er en fellesbetegnelse for plattform Tjenesten(e) og andre tjenester. 

Avtalen

Avtalen mellom Partene er de  Alminnelige vilkår, samt skriftlige tilbud som er akseptert av Selger. Avtalen kan bestå av flere skriftlige tilbud som er akseptert, og herunder avtaler med underleverandører.

Avtaledato

Avtaledato er enten det det tidligste av (i) datoen Selger godtar denne avtalen ved å klikke på en «Jeg godtar» knapp, eller (II) på annen måte vise at en godtar Avtalen (blant annet gjennom aksept av et tilbud eller ved innsending av bestillingsskjema), eller (iii) ved bestilling via Tytte.no eller gjennom “Min Konto”, eller annen kontakt med Leverandøren, anses bindende Avtaledato fra den dato Leverandøren har akseptert bestillingen fra Selger.

Avtaleperiode

Avtaleperioden er fra Avtaledato og løper i en periode i henhold til valg Selger gjør ved bestilling av Tjenesten(e). Standard Avtaleperiode er 1 måned fra Avtaledato. Denne fornyes automatisk hver måned med samme dato som avtale er inngått, og til samme pris som ved avtalens inngang.

Betalingsmetode

Betalingsmetode er den metoden Selger velger å betale for Tjenesten(e). Standard betalingsmetode for Tjenesten(e) er betalingskort for en løpende avtale med 1 måneds avtaleperiode.

Leverandøren

WooLive Nygård  er Leverandøren, også benevnt som Woolive Nygård

Selger

Med Selger forstås alle fysiske så vel juridiske personer (selskaper) som har inngått Avtale for bruk av Tjenesten(e) eller Produkter utviklet eller levert av Leverandøren.

Partene

Leverandøren og Selger er i fellesskap benevnt Partene.

Bruker

En navngitt person som bestilte eller bruker Tjenesten. Brukere kan enten enten være ansatte av Selger, eller hvem som helst som har fått brukerrettighet av Selger.

Selgerdata

Data som tilhører Selger (eller Selgers Brukere) og som behandles i Tjenesten, som Selgerdatabaser, fakturaer og andre typer produksjonsdata og dokumenter.

Persondata

All informasjon som kan være knyttet til en naturlig person (Dataperson).

Dataperson

En naturlig person hvis persondata er behandlet av en Databehandlingsansvarlig eller Databehandler.

Spesielle kategorier av Persondata*
Sensitive personopplysninger er alle Persondata knyttet til:
– Rase- eller etnisk bakgrunn,
– Politiske meninger og overbevisninger,
– Religiøse overbevisninger og andre overbevisninger av lignende type,
– Medlemskap i fagforening,
– Psykisk og fysisk helse,
– Helse,
– Rulleblad,
– Genetiske og biometriske data.

Databehandlingsansvarlig

Enheten som avgjør formålene, betingelsene og midlene for behandling av persondata.

Databehandler

Enheten som behandler persondata på vegne av Databehandlingsansvarlig.

Databehandling/Prosessering

Enhver operasjon som utføres på data, enten det skjer automatisert eller ikke, som innhenting, opptak, organisering, lagring, tilpasning eller endring, overføring, spredning av data eller gjøre data tilgjengelig på annen måte, slette eller destruere, og nødvendig datavedlikehold som feilsøking.

Alminnelige Regler

Nedenfor følger alminnelige salgsregler som selgere til enhver tid skal holde seg oppdatert om, og har et ansvar for å følge.
Dersom disse reglene ikke følges, kan deres konto suspenderes uten forvarsel, og alvorlige regelbrudd kan i verste fall anmeldes.

 • Det er ikke lovlig å selge produkter/gjenstander/tjenester eller lignende som faller utenfor Norsk Lovgivning. Alle selgere skal til enhver tid holde seg innenfor Norsk Lov.
 • Alle selgere forplikter seg til å levere alle ordre innen rimelig tid etter at ordre ble opprettet, eventuelt innen oppgitt leveringstid.
 • Leveringstid skal opplyses klart og tydelig enten på selgers sider, eller på produktsiden til selger.
 • Det er alltid selgers ansvar å svare sine kunder på reklamasjoner, garantisaker og lignende. I tilfeller hvor plattform kontaktes av selgers kunder pga konflikter, kommer vi til lage en intern sak av dette for å finne en alminnelig løsning til beste for kunde, selger og Tytte.no. Dette kan innebære, men ikke bregrenses til, gebyrer for selger oppad til salgssum. Dette trekkes fra selgers fremtidige oppgjør. Ved særlige tilfeller kan selgers konto suspenderes.
 • Frakt av ordre til kunde er det selger som står for.
 • Ordre skal KUN endres til fullført når produkt/vare/tjeneste faktisk er sendt/levert. Uten unntak! Dette følger Norsk Lov.
 • Erotiske produkter skal ikke  inneholde pornografiske bilder eller videoer.
 • Øvrige bilder/videoer og beskrivelser skal ikke ha ulovlig innhold.

Hva er ikke lov å selge på denne plattformen?

Nedenfor følger en liste over hva som ikke er lov å selge på denne plattformen

 • Varer eller dyr som det ikke er lov å selge, markedsføre, eie eller bruke i Norge 
 • Lotterier
 • Rabattkort, bonuskort, invitasjoner eller klubbmedlemskap
 • Generelle annonser for loppemarked eller garasjesalg
 • Nettverkssalg eller pyramidespill
 • Valuta
 • Utstyr som ofte brukes i ulovlig virksomhet, som eksempelvis hjemmebrent-utstyr, “trimmeutstyr” til el-sparkesykkel (feks Speedbox og Badassbox) osv. 
 • Piratkopier
 • Kopier av antikviteter eller samleobjekter som ikke er utvetydig merket.
 • Legemidler – både reseptbelagte og ikke-reseptbelagte
 • Frø samlet ute i naturen, hager eller parker eller etter egen dyrking, kompostjord fra egen husholdning, settepoteter, planter og stiklinger fra planter som er importert under frikvoten til privat bruk uten plantesunnhetssertifikat.
 • Planter med plantesykdommer. Sjekk alltid at planten ikke har med seg dyr, og at den ikke er misfarget, har dårlig vekst eller har miner på bladene.
 • Halvautomatiske rifler
 • Hjemmelaget ammunisjon
 • Kastekniver/butterflykniver
 • Konsertbilletter der det vurderes at det er høy svindelrisiko og/eller stort omfang av svartebørs
 • Billetter som omsettes til høyere enn pålydende pris. Pakker med eks. hotell, middag og konsert må inneholde prisinformasjon for de enkelte komponentene.
 • Formidling av tjenester er ikke tillatt på Torget. Unntaket er tjenester som er direkte knyttet til produktet som selges. (f.eks. montering av møbler du selger)
  Du kan dog selge tjenester på plattformen så lenge full betaling av tjeneste gjøres på plattform.
 • Eksamens- og skolenotater
 • Online spillkontoer og skins
 • Kjøp, salg og utleie av Ozongeneratorer 
 • Revesakser, vi tillater ikke disse av dyrevelferdshensyn

  Mattilsynet (www.mattilsynet.no) har en oversikt over anbefalt minstealder for en rekke dyr, og annonser der det ikke tydelig fremgår at disse anbefalingene er overholdt blir stoppet. Annonser av hunder importert fra andre land enn Sverige tillates ikke.Ved forespørsel må annonsør kunne fremlegge registreringsnummer fra Jordbruksverket i Sverige. I tilfeller der hunden ikke er registrert må valpens mor sitt registreringsnummer kunne fremlegges.